https://api.lotto-haru.kr/create/analysis.json

지원하는 HTTP Method : POST
파라메타 정보
count
[숫자] 생성 조합 수 (※ 기본값 5, 허용 범위 1 ~ 100)
numberInclude
[숫자][다중] 예상수
numberExclude
[숫자][다중] 제외수
sumMin
[숫자] 총합 최저값 (※ 총합 범위 : 21 ~ 255)
sumMax
[숫자] 총합 최대값 (※ 총합 범위 : 21 ~ 255)
sumSingleDigitMin
[숫자] 일의 자리 총합 최저값 (※ 일의 자리 총합 범위 : 2 ~ 52)
sumSingleDigitMax
[숫자] 일의 자리 총합 최대값 (※ 일의 자리 총합 범위 : 2 ~ 52)
odd
[숫자][다중] 홀수 개수
even
[숫자][다중] 짝수 개수
low
[숫자][다중] 저 개수 (※ 저 범위 : 1 ~ 22)
high
[숫자][다중] 고 개수 (※ 고 범위 : 23 ~ 45)
consecutive
[숫자][다중] 연번 쌍 개수
primeNumber
[숫자][다중] 소수 개수 (※ 해당하는 번호 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43)
multipleOf3
[숫자][다중] 3의 배수 개수 (※ 해당하는 번호 : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45)
compositeNumber
[숫자][다중] 합성수 (※ 해당하는 번호 : 1, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 38, 40, 44)
colorYellow
[숫자][다중] 노랑색 공 개수 (※ 해당하는 번호 범위 : 1 ~ 10)
colorBlue
[숫자][다중] 파랑색 공 개수 (※ 해당하는 번호 범위 : 11 ~ 20)
colorRed
[숫자][다중] 빨강색 공 개수 (※ 해당하는 번호 범위 : 21 ~ 30)
colorGray
[숫자][다중] 회색 공 개수 (※ 해당하는 번호 범위 : 31 ~ 40)
colorGreen
[숫자][다중] 초록색 공 개수 (※ 해당하는 번호 범위 : 41 ~ 45)
johabId
[숫자][다중] 해당 사이트에서 제공하는 johabId (※ 해당하는 숫자 범위 : 1 ~ 8,145,060)
johabIdExclude
[숫자][다중] 해당 사이트에서 제공하는 johabId로 제외 (※ 해당하는 숫자 범위 : 1 ~ 8,145,060)
johabNumber
[숫자][다중] 1 ~ 45의 숫자 배열
no1
[숫자][다중] 1번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 1 ~ 40)
no2
[숫자][다중] 2번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 2 ~ 41)
no3
[숫자][다중] 3번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 3 ~ 42)
no4
[숫자][다중] 4번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 4 ~ 43)
no5
[숫자][다중] 5번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 5 ~ 44)
no6
[숫자][다중] 6번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 6 ~ 45)

선택 1. https://api.lotto-haru.kr/create/analysis.json
선택 2. https://api.lotto-haru.kr/create/analysis/{count}.json

{
  "analysisTotal": 8145060,
  "analysisTotalStr": "8,145,060",
  "analysisPercent": 100,
  "analysisPercentStr": "100.00",
  "analysisData": [
    {
      "johabId": 454927,
      "ball": [
        1,
        6,
        10,
        18,
        36,
        42
      ],
      "color": {
        "yellow": 3,
        "blue": 1,
        "red": 0,
        "gray": 1,
        "green": 1
      },
      "compositeNumber": 2,
      "consecutive": 0,
      "lowHigh": {
        "low": 4,
        "high": 2
      },
      "multipleOf3": 4,
      "oddEven": {
        "odd": 1,
        "even": 5
      },
      "primeNumber": 0,
      "sum": 113,
      "sumSingleDigit": 23
    },
    {
      "johabId": 2169848,
      "ball": [
        3,
        5,
        8,
        13,
        16,
        38
      ],
      "color": {
        "yellow": 3,
        "blue": 2,
        "red": 0,
        "gray": 1,
        "green": 0
      },
      "compositeNumber": 3,
      "consecutive": 0,
      "lowHigh": {
        "low": 5,
        "high": 1
      },
      "multipleOf3": 1,
      "oddEven": {
        "odd": 3,
        "even": 3
      },
      "primeNumber": 3,
      "sum": 83,
      "sumSingleDigit": 33
    },
    {
      "johabId": 2903479,
      "ball": [
        4,
        5,
        6,
        14,
        15,
        41
      ],
      "color": {
        "yellow": 3,
        "blue": 2,
        "red": 0,
        "gray": 0,
        "green": 1
      },
      "compositeNumber": 2,
      "consecutive": 3,
      "lowHigh": {
        "low": 5,
        "high": 1
      },
      "multipleOf3": 2,
      "oddEven": {
        "odd": 3,
        "even": 3
      },
      "primeNumber": 2,
      "sum": 85,
      "sumSingleDigit": 25
    },
    {
      "johabId": 3420199,
      "ball": [
        4,
        13,
        16,
        17,
        33,
        41
      ],
      "color": {
        "yellow": 1,
        "blue": 3,
        "red": 0,
        "gray": 1,
        "green": 1
      },
      "compositeNumber": 2,
      "consecutive": 1,
      "lowHigh": {
        "low": 4,
        "high": 2
      },
      "multipleOf3": 1,
      "oddEven": {
        "odd": 4,
        "even": 2
      },
      "primeNumber": 3,
      "sum": 124,
      "sumSingleDigit": 24
    },
    {
      "johabId": 5985752,
      "ball": [
        9,
        13,
        22,
        25,
        28,
        36
      ],
      "color": {
        "yellow": 1,
        "blue": 1,
        "red": 3,
        "gray": 1,
        "green": 0
      },
      "compositeNumber": 3,
      "consecutive": 0,
      "lowHigh": {
        "low": 3,
        "high": 3
      },
      "multipleOf3": 2,
      "oddEven": {
        "odd": 3,
        "even": 3
      },
      "primeNumber": 1,
      "sum": 133,
      "sumSingleDigit": 33
    }
  ]
}
parseResponse({
  "data": {
    "analysisTotal": 8145060,
    "analysisTotalStr": "8,145,060",
    "analysisPercent": 100,
    "analysisPercentStr": "100.00",
    "analysisData": [
      {
        "johabId": 454927,
        "ball": [
          1,
          6,
          10,
          18,
          36,
          42
        ],
        "color": {
          "yellow": 3,
          "blue": 1,
          "red": 0,
          "gray": 1,
          "green": 1
        },
        "compositeNumber": 2,
        "consecutive": 0,
        "lowHigh": {
          "low": 4,
          "high": 2
        },
        "multipleOf3": 4,
        "oddEven": {
          "odd": 1,
          "even": 5
        },
        "primeNumber": 0,
        "sum": 113,
        "sumSingleDigit": 23
      },
      {
        "johabId": 2169848,
        "ball": [
          3,
          5,
          8,
          13,
          16,
          38
        ],
        "color": {
          "yellow": 3,
          "blue": 2,
          "red": 0,
          "gray": 1,
          "green": 0
        },
        "compositeNumber": 3,
        "consecutive": 0,
        "lowHigh": {
          "low": 5,
          "high": 1
        },
        "multipleOf3": 1,
        "oddEven": {
          "odd": 3,
          "even": 3
        },
        "primeNumber": 3,
        "sum": 83,
        "sumSingleDigit": 33
      },
      {
        "johabId": 2903479,
        "ball": [
          4,
          5,
          6,
          14,
          15,
          41
        ],
        "color": {
          "yellow": 3,
          "blue": 2,
          "red": 0,
          "gray": 0,
          "green": 1
        },
        "compositeNumber": 2,
        "consecutive": 3,
        "lowHigh": {
          "low": 5,
          "high": 1
        },
        "multipleOf3": 2,
        "oddEven": {
          "odd": 3,
          "even": 3
        },
        "primeNumber": 2,
        "sum": 85,
        "sumSingleDigit": 25
      },
      {
        "johabId": 3420199,
        "ball": [
          4,
          13,
          16,
          17,
          33,
          41
        ],
        "color": {
          "yellow": 1,
          "blue": 3,
          "red": 0,
          "gray": 1,
          "green": 1
        },
        "compositeNumber": 2,
        "consecutive": 1,
        "lowHigh": {
          "low": 4,
          "high": 2
        },
        "multipleOf3": 1,
        "oddEven": {
          "odd": 4,
          "even": 2
        },
        "primeNumber": 3,
        "sum": 124,
        "sumSingleDigit": 24
      },
      {
        "johabId": 5985752,
        "ball": [
          9,
          13,
          22,
          25,
          28,
          36
        ],
        "color": {
          "yellow": 1,
          "blue": 1,
          "red": 3,
          "gray": 1,
          "green": 0
        },
        "compositeNumber": 3,
        "consecutive": 0,
        "lowHigh": {
          "low": 3,
          "high": 3
        },
        "multipleOf3": 2,
        "oddEven": {
          "odd": 3,
          "even": 3
        },
        "primeNumber": 1,
        "sum": 133,
        "sumSingleDigit": 33
      }
    ]
  }
});
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <analysisTotal>8145060</analysisTotal>
  <analysisTotalStr>8,145,060</analysisTotalStr>
  <analysisPercent>100</analysisPercent>
  <analysisPercentStr>100.00</analysisPercentStr>
  <analysisData>
    <item>
      <johabId>454927</johabId>
      <ball>
        <item>1</item>
        <item>6</item>
        <item>10</item>
        <item>18</item>
        <item>36</item>
        <item>42</item>
      </ball>
      <color>
        <yellow>3</yellow>
        <blue>1</blue>
        <red>0</red>
        <gray>1</gray>
        <green>1</green>
      </color>
      <compositeNumber>2</compositeNumber>
      <consecutive>0</consecutive>
      <lowHigh>
        <low>4</low>
        <high>2</high>
      </lowHigh>
      <multipleOf3>4</multipleOf3>
      <oddEven>
        <odd>1</odd>
        <even>5</even>
      </oddEven>
      <primeNumber>0</primeNumber>
      <sum>113</sum>
      <sumSingleDigit>23</sumSingleDigit>
    </item>
    <item>
      <johabId>2169848</johabId>
      <ball>
        <item>3</item>
        <item>5</item>
        <item>8</item>
        <item>13</item>
        <item>16</item>
        <item>38</item>
      </ball>
      <color>
        <yellow>3</yellow>
        <blue>2</blue>
        <red>0</red>
        <gray>1</gray>
        <green>0</green>
      </color>
      <compositeNumber>3</compositeNumber>
      <consecutive>0</consecutive>
      <lowHigh>
        <low>5</low>
        <high>1</high>
      </lowHigh>
      <multipleOf3>1</multipleOf3>
      <oddEven>
        <odd>3</odd>
        <even>3</even>
      </oddEven>
      <primeNumber>3</primeNumber>
      <sum>83</sum>
      <sumSingleDigit>33</sumSingleDigit>
    </item>
    <item>
      <johabId>2903479</johabId>
      <ball>
        <item>4</item>
        <item>5</item>
        <item>6</item>
        <item>14</item>
        <item>15</item>
        <item>41</item>
      </ball>
      <color>
        <yellow>3</yellow>
        <blue>2</blue>
        <red>0</red>
        <gray>0</gray>
        <green>1</green>
      </color>
      <compositeNumber>2</compositeNumber>
      <consecutive>3</consecutive>
      <lowHigh>
        <low>5</low>
        <high>1</high>
      </lowHigh>
      <multipleOf3>2</multipleOf3>
      <oddEven>
        <odd>3</odd>
        <even>3</even>
      </oddEven>
      <primeNumber>2</primeNumber>
      <sum>85</sum>
      <sumSingleDigit>25</sumSingleDigit>
    </item>
    <item>
      <johabId>3420199</johabId>
      <ball>
        <item>4</item>
        <item>13</item>
        <item>16</item>
        <item>17</item>
        <item>33</item>
        <item>41</item>
      </ball>
      <color>
        <yellow>1</yellow>
        <blue>3</blue>
        <red>0</red>
        <gray>1</gray>
        <green>1</green>
      </color>
      <compositeNumber>2</compositeNumber>
      <consecutive>1</consecutive>
      <lowHigh>
        <low>4</low>
        <high>2</high>
      </lowHigh>
      <multipleOf3>1</multipleOf3>
      <oddEven>
        <odd>4</odd>
        <even>2</even>
      </oddEven>
      <primeNumber>3</primeNumber>
      <sum>124</sum>
      <sumSingleDigit>24</sumSingleDigit>
    </item>
    <item>
      <johabId>5985752</johabId>
      <ball>
        <item>9</item>
        <item>13</item>
        <item>22</item>
        <item>25</item>
        <item>28</item>
        <item>36</item>
      </ball>
      <color>
        <yellow>1</yellow>
        <blue>1</blue>
        <red>3</red>
        <gray>1</gray>
        <green>0</green>
      </color>
      <compositeNumber>3</compositeNumber>
      <consecutive>0</consecutive>
      <lowHigh>
        <low>3</low>
        <high>3</high>
      </lowHigh>
      <multipleOf3>2</multipleOf3>
      <oddEven>
        <odd>3</odd>
        <even>3</even>
      </oddEven>
      <primeNumber>1</primeNumber>
      <sum>133</sum>
      <sumSingleDigit>33</sumSingleDigit>
    </item>
  </analysisData>
</response>
리턴 정보
analysisTotal
분석 데이터 총 개수
analysisPercent
분석 조합이 등장할 확률 (※ 계산식 : analysisTotal / 8145060 * 100)
analysisData
분석 데이터