https://api.lotto-haru.kr/create/analysis.json

지원하는 HTTP Method : POST
파라메타 정보
count
[숫자] 생성 조합 수 (※ 기본값 5, 허용 범위 1 ~ 100)
numberInclude
[숫자][다중] 예상수
numberExclude
[숫자][다중] 제외수
sumMin
[숫자] 총합 최저값 (※ 총합 범위 : 21 ~ 255)
sumMax
[숫자] 총합 최대값 (※ 총합 범위 : 21 ~ 255)
sumSingleDigitMin
[숫자] 일의 자리 총합 최저값 (※ 일의 자리 총합 범위 : 2 ~ 52)
sumSingleDigitMax
[숫자] 일의 자리 총합 최대값 (※ 일의 자리 총합 범위 : 2 ~ 52)
odd
[숫자][다중] 홀수 개수
even
[숫자][다중] 짝수 개수
low
[숫자][다중] 저 개수 (※ 저 범위 : 1 ~ 22)
high
[숫자][다중] 고 개수 (※ 고 범위 : 23 ~ 45)
consecutive
[숫자][다중] 연번 쌍 개수
primeNumber
[숫자][다중] 소수 개수 (※ 해당하는 번호 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43)
multipleOf3
[숫자][다중] 3의 배수 개수 (※ 해당하는 번호 : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45)
compositeNumber
[숫자][다중] 합성수 (※ 해당하는 번호 : 1, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 38, 40, 44)
colorYellow
[숫자][다중] 노랑색 공 개수 (※ 해당하는 번호 범위 : 1 ~ 10)
colorBlue
[숫자][다중] 파랑색 공 개수 (※ 해당하는 번호 범위 : 11 ~ 20)
colorRed
[숫자][다중] 빨강색 공 개수 (※ 해당하는 번호 범위 : 21 ~ 30)
colorGray
[숫자][다중] 회색 공 개수 (※ 해당하는 번호 범위 : 31 ~ 40)
colorGreen
[숫자][다중] 초록색 공 개수 (※ 해당하는 번호 범위 : 41 ~ 45)
johabId
[숫자][다중] 해당 사이트에서 제공하는 johabId (※ 해당하는 숫자 범위 : 1 ~ 8,145,060)
johabIdExclude
[숫자][다중] 해당 사이트에서 제공하는 johabId로 제외 (※ 해당하는 숫자 범위 : 1 ~ 8,145,060)
johabNumber
[숫자][다중] 1 ~ 45의 숫자 배열
no1
[숫자][다중] 1번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 1 ~ 40)
no2
[숫자][다중] 2번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 2 ~ 41)
no3
[숫자][다중] 3번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 3 ~ 42)
no4
[숫자][다중] 4번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 4 ~ 43)
no5
[숫자][다중] 5번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 5 ~ 44)
no6
[숫자][다중] 6번 공 (※ 해당하는 숫자 범위 : 6 ~ 45)

선택 1. https://api.lotto-haru.kr/create/analysis.json
선택 2. https://api.lotto-haru.kr/create/analysis/{count}.json

{
  "analysisTotal": 8145060,
  "analysisTotalStr": "8,145,060",
  "analysisPercent": 100,
  "analysisPercentStr": "100.00",
  "analysisData": [
    {
      "johabId": 3406255,
      "ball": [
        4,
        12,
        25,
        33,
        39,
        44
      ],
      "color": {
        "yellow": 1,
        "blue": 1,
        "red": 1,
        "gray": 2,
        "green": 1
      },
      "compositeNumber": 3,
      "consecutive": 0,
      "lowHigh": {
        "low": 2,
        "high": 4
      },
      "multipleOf3": 3,
      "oddEven": {
        "odd": 3,
        "even": 3
      },
      "primeNumber": 0,
      "sum": 157,
      "sumSingleDigit": 27
    },
    {
      "johabId": 4459136,
      "ball": [
        6,
        9,
        12,
        13,
        16,
        22
      ],
      "color": {
        "yellow": 2,
        "blue": 3,
        "red": 1,
        "gray": 0,
        "green": 0
      },
      "compositeNumber": 2,
      "consecutive": 1,
      "lowHigh": {
        "low": 6,
        "high": 0
      },
      "multipleOf3": 3,
      "oddEven": {
        "odd": 2,
        "even": 4
      },
      "primeNumber": 1,
      "sum": 78,
      "sumSingleDigit": 28
    },
    {
      "johabId": 4492716,
      "ball": [
        6,
        9,
        20,
        37,
        38,
        43
      ],
      "color": {
        "yellow": 2,
        "blue": 1,
        "red": 0,
        "gray": 2,
        "green": 1
      },
      "compositeNumber": 2,
      "consecutive": 1,
      "lowHigh": {
        "low": 3,
        "high": 3
      },
      "multipleOf3": 2,
      "oddEven": {
        "odd": 3,
        "even": 3
      },
      "primeNumber": 2,
      "sum": 153,
      "sumSingleDigit": 33
    },
    {
      "johabId": 5235194,
      "ball": [
        7,
        15,
        24,
        28,
        40,
        41
      ],
      "color": {
        "yellow": 1,
        "blue": 1,
        "red": 2,
        "gray": 1,
        "green": 1
      },
      "compositeNumber": 2,
      "consecutive": 1,
      "lowHigh": {
        "low": 2,
        "high": 4
      },
      "multipleOf3": 2,
      "oddEven": {
        "odd": 3,
        "even": 3
      },
      "primeNumber": 2,
      "sum": 155,
      "sumSingleDigit": 25
    },
    {
      "johabId": 8144558,
      "ball": [
        34,
        38,
        39,
        41,
        44,
        45
      ],
      "color": {
        "yellow": 0,
        "blue": 0,
        "red": 0,
        "gray": 3,
        "green": 3
      },
      "compositeNumber": 3,
      "consecutive": 2,
      "lowHigh": {
        "low": 0,
        "high": 6
      },
      "multipleOf3": 2,
      "oddEven": {
        "odd": 3,
        "even": 3
      },
      "primeNumber": 1,
      "sum": 241,
      "sumSingleDigit": 31
    }
  ]
}
parseResponse({
  "data": {
    "analysisTotal": 8145060,
    "analysisTotalStr": "8,145,060",
    "analysisPercent": 100,
    "analysisPercentStr": "100.00",
    "analysisData": [
      {
        "johabId": 3406255,
        "ball": [
          4,
          12,
          25,
          33,
          39,
          44
        ],
        "color": {
          "yellow": 1,
          "blue": 1,
          "red": 1,
          "gray": 2,
          "green": 1
        },
        "compositeNumber": 3,
        "consecutive": 0,
        "lowHigh": {
          "low": 2,
          "high": 4
        },
        "multipleOf3": 3,
        "oddEven": {
          "odd": 3,
          "even": 3
        },
        "primeNumber": 0,
        "sum": 157,
        "sumSingleDigit": 27
      },
      {
        "johabId": 4459136,
        "ball": [
          6,
          9,
          12,
          13,
          16,
          22
        ],
        "color": {
          "yellow": 2,
          "blue": 3,
          "red": 1,
          "gray": 0,
          "green": 0
        },
        "compositeNumber": 2,
        "consecutive": 1,
        "lowHigh": {
          "low": 6,
          "high": 0
        },
        "multipleOf3": 3,
        "oddEven": {
          "odd": 2,
          "even": 4
        },
        "primeNumber": 1,
        "sum": 78,
        "sumSingleDigit": 28
      },
      {
        "johabId": 4492716,
        "ball": [
          6,
          9,
          20,
          37,
          38,
          43
        ],
        "color": {
          "yellow": 2,
          "blue": 1,
          "red": 0,
          "gray": 2,
          "green": 1
        },
        "compositeNumber": 2,
        "consecutive": 1,
        "lowHigh": {
          "low": 3,
          "high": 3
        },
        "multipleOf3": 2,
        "oddEven": {
          "odd": 3,
          "even": 3
        },
        "primeNumber": 2,
        "sum": 153,
        "sumSingleDigit": 33
      },
      {
        "johabId": 5235194,
        "ball": [
          7,
          15,
          24,
          28,
          40,
          41
        ],
        "color": {
          "yellow": 1,
          "blue": 1,
          "red": 2,
          "gray": 1,
          "green": 1
        },
        "compositeNumber": 2,
        "consecutive": 1,
        "lowHigh": {
          "low": 2,
          "high": 4
        },
        "multipleOf3": 2,
        "oddEven": {
          "odd": 3,
          "even": 3
        },
        "primeNumber": 2,
        "sum": 155,
        "sumSingleDigit": 25
      },
      {
        "johabId": 8144558,
        "ball": [
          34,
          38,
          39,
          41,
          44,
          45
        ],
        "color": {
          "yellow": 0,
          "blue": 0,
          "red": 0,
          "gray": 3,
          "green": 3
        },
        "compositeNumber": 3,
        "consecutive": 2,
        "lowHigh": {
          "low": 0,
          "high": 6
        },
        "multipleOf3": 2,
        "oddEven": {
          "odd": 3,
          "even": 3
        },
        "primeNumber": 1,
        "sum": 241,
        "sumSingleDigit": 31
      }
    ]
  }
});
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <analysisTotal>8145060</analysisTotal>
  <analysisTotalStr>8,145,060</analysisTotalStr>
  <analysisPercent>100</analysisPercent>
  <analysisPercentStr>100.00</analysisPercentStr>
  <analysisData>
    <item>
      <johabId>3406255</johabId>
      <ball>
        <item>4</item>
        <item>12</item>
        <item>25</item>
        <item>33</item>
        <item>39</item>
        <item>44</item>
      </ball>
      <color>
        <yellow>1</yellow>
        <blue>1</blue>
        <red>1</red>
        <gray>2</gray>
        <green>1</green>
      </color>
      <compositeNumber>3</compositeNumber>
      <consecutive>0</consecutive>
      <lowHigh>
        <low>2</low>
        <high>4</high>
      </lowHigh>
      <multipleOf3>3</multipleOf3>
      <oddEven>
        <odd>3</odd>
        <even>3</even>
      </oddEven>
      <primeNumber>0</primeNumber>
      <sum>157</sum>
      <sumSingleDigit>27</sumSingleDigit>
    </item>
    <item>
      <johabId>4459136</johabId>
      <ball>
        <item>6</item>
        <item>9</item>
        <item>12</item>
        <item>13</item>
        <item>16</item>
        <item>22</item>
      </ball>
      <color>
        <yellow>2</yellow>
        <blue>3</blue>
        <red>1</red>
        <gray>0</gray>
        <green>0</green>
      </color>
      <compositeNumber>2</compositeNumber>
      <consecutive>1</consecutive>
      <lowHigh>
        <low>6</low>
        <high>0</high>
      </lowHigh>
      <multipleOf3>3</multipleOf3>
      <oddEven>
        <odd>2</odd>
        <even>4</even>
      </oddEven>
      <primeNumber>1</primeNumber>
      <sum>78</sum>
      <sumSingleDigit>28</sumSingleDigit>
    </item>
    <item>
      <johabId>4492716</johabId>
      <ball>
        <item>6</item>
        <item>9</item>
        <item>20</item>
        <item>37</item>
        <item>38</item>
        <item>43</item>
      </ball>
      <color>
        <yellow>2</yellow>
        <blue>1</blue>
        <red>0</red>
        <gray>2</gray>
        <green>1</green>
      </color>
      <compositeNumber>2</compositeNumber>
      <consecutive>1</consecutive>
      <lowHigh>
        <low>3</low>
        <high>3</high>
      </lowHigh>
      <multipleOf3>2</multipleOf3>
      <oddEven>
        <odd>3</odd>
        <even>3</even>
      </oddEven>
      <primeNumber>2</primeNumber>
      <sum>153</sum>
      <sumSingleDigit>33</sumSingleDigit>
    </item>
    <item>
      <johabId>5235194</johabId>
      <ball>
        <item>7</item>
        <item>15</item>
        <item>24</item>
        <item>28</item>
        <item>40</item>
        <item>41</item>
      </ball>
      <color>
        <yellow>1</yellow>
        <blue>1</blue>
        <red>2</red>
        <gray>1</gray>
        <green>1</green>
      </color>
      <compositeNumber>2</compositeNumber>
      <consecutive>1</consecutive>
      <lowHigh>
        <low>2</low>
        <high>4</high>
      </lowHigh>
      <multipleOf3>2</multipleOf3>
      <oddEven>
        <odd>3</odd>
        <even>3</even>
      </oddEven>
      <primeNumber>2</primeNumber>
      <sum>155</sum>
      <sumSingleDigit>25</sumSingleDigit>
    </item>
    <item>
      <johabId>8144558</johabId>
      <ball>
        <item>34</item>
        <item>38</item>
        <item>39</item>
        <item>41</item>
        <item>44</item>
        <item>45</item>
      </ball>
      <color>
        <yellow>0</yellow>
        <blue>0</blue>
        <red>0</red>
        <gray>3</gray>
        <green>3</green>
      </color>
      <compositeNumber>3</compositeNumber>
      <consecutive>2</consecutive>
      <lowHigh>
        <low>0</low>
        <high>6</high>
      </lowHigh>
      <multipleOf3>2</multipleOf3>
      <oddEven>
        <odd>3</odd>
        <even>3</even>
      </oddEven>
      <primeNumber>1</primeNumber>
      <sum>241</sum>
      <sumSingleDigit>31</sumSingleDigit>
    </item>
  </analysisData>
</response>
리턴 정보
analysisTotal
분석 데이터 총 개수
analysisPercent
분석 조합이 등장할 확률 (※ 계산식 : analysisTotal / 8145060 * 100)
analysisData
분석 데이터