https://api.lotto-haru.kr/not-appearing-number/hit/42.json

지원하는 HTTP Method : GET
파라메타 정보
chasu
[숫자][다중] 차수를 설정
chasuStart
[숫자] 시작 차수를 설정 (※ chasuEnd 와 함께 사용시, chasuEnd 보다 같거나 작아야함)
chasuEnd
[숫자] 종료 차수를 설정 (※ chasuStart 와 함께 사용시, chasuStart 보다 같거나 커야함)

선택 1. https://api.lotto-haru.kr/not-appearing-number/hit/42.json
선택 2. https://api.lotto-haru.kr/not-appearing-number/hit/42/{chasu}.json
선택 3. https://api.lotto-haru.kr/not-appearing-number/hit/42/0/{chasuStart}.json
선택 4. https://api.lotto-haru.kr/not-appearing-number/hit/42/0/{chasuStart}/{chasuEnd}.json

{
  "no42Hit1": 132,
  "no42Hit1Str": "132",
  "no42Hit0": 152,
  "no42Hit0Str": "152",
  "no42Hit2": 110,
  "no42Hit2Str": "110",
  "no42Hit3": 91,
  "no42Hit3Str": "91",
  "no42Hit4": 82,
  "no42Hit4Str": "82",
  "no42Hit5": 74,
  "no42Hit5Str": "74",
  "no42Hit6": 65,
  "no42Hit6Str": "65",
  "no42Hit7": 52,
  "no42Hit7Str": "52",
  "no42Hit8": 43,
  "no42Hit8Str": "43",
  "no42Hit9": 38,
  "no42Hit9Str": "38",
  "no42Hit10": 30,
  "no42Hit10Str": "30",
  "no42Hit11": 25,
  "no42Hit11Str": "25",
  "no42Hit12": 23,
  "no42Hit12Str": "23",
  "no42Hit13": 16,
  "no42Hit13Str": "16",
  "no42Hit14": 14,
  "no42Hit14Str": "14",
  "no42Hit15": 13,
  "no42Hit15Str": "13",
  "no42Hit16": 9,
  "no42Hit16Str": "9",
  "no42Hit17": 7,
  "no42Hit17Str": "7",
  "no42Hit18": 6,
  "no42Hit18Str": "6",
  "no42Hit19": 6,
  "no42Hit19Str": "6",
  "no42Hit20": 4,
  "no42Hit20Str": "4",
  "no42Hit21": 3,
  "no42Hit21Str": "3",
  "no42Hit22": 2,
  "no42Hit22Str": "2",
  "no42Hit23": 1,
  "no42Hit23Str": "1",
  "no42NotBonusHit1": 117,
  "no42NotBonusHit1Str": "117",
  "no42NotBonusHit0": 131,
  "no42NotBonusHit0Str": "131",
  "no42NotBonusHit2": 100,
  "no42NotBonusHit2Str": "100",
  "no42NotBonusHit3": 85,
  "no42NotBonusHit3Str": "85",
  "no42NotBonusHit4": 76,
  "no42NotBonusHit4Str": "76",
  "no42NotBonusHit5": 68,
  "no42NotBonusHit5Str": "68",
  "no42NotBonusHit6": 60,
  "no42NotBonusHit6Str": "60",
  "no42NotBonusHit7": 50,
  "no42NotBonusHit7Str": "50",
  "no42NotBonusHit8": 43,
  "no42NotBonusHit8Str": "43",
  "no42NotBonusHit9": 41,
  "no42NotBonusHit9Str": "41",
  "no42NotBonusHit10": 34,
  "no42NotBonusHit10Str": "34",
  "no42NotBonusHit11": 28,
  "no42NotBonusHit11Str": "28",
  "no42NotBonusHit12": 26,
  "no42NotBonusHit12Str": "26",
  "no42NotBonusHit13": 19,
  "no42NotBonusHit13Str": "19",
  "no42NotBonusHit14": 17,
  "no42NotBonusHit14Str": "17",
  "no42NotBonusHit15": 15,
  "no42NotBonusHit15Str": "15",
  "no42NotBonusHit16": 13,
  "no42NotBonusHit16Str": "13",
  "no42NotBonusHit17": 9,
  "no42NotBonusHit17Str": "9",
  "no42NotBonusHit18": 9,
  "no42NotBonusHit18Str": "9",
  "no42NotBonusHit19": 9,
  "no42NotBonusHit19Str": "9",
  "no42NotBonusHit20": 9,
  "no42NotBonusHit20Str": "9",
  "no42NotBonusHit21": 7,
  "no42NotBonusHit21Str": "7",
  "no42NotBonusHit22": 6,
  "no42NotBonusHit22Str": "6",
  "no42NotBonusHit23": 5,
  "no42NotBonusHit23Str": "5",
  "no42NotBonusHit24": 4,
  "no42NotBonusHit24Str": "4",
  "no42NotBonusHit25": 4,
  "no42NotBonusHit25Str": "4",
  "no42NotBonusHit26": 3,
  "no42NotBonusHit26Str": "3",
  "no42NotBonusHit27": 1,
  "no42NotBonusHit27Str": "1",
  "no42NotBonusHit28": 1,
  "no42NotBonusHit28Str": "1",
  "no42NotBonusHit29": 1,
  "no42NotBonusHit29Str": "1",
  "no42NotBonusHit30": 1,
  "no42NotBonusHit30Str": "1",
  "no42NotBonusHit31": 1,
  "no42NotBonusHit31Str": "1",
  "no42NotBonusHit32": 1,
  "no42NotBonusHit32Str": "1",
  "no42NotBonusHit33": 1,
  "no42NotBonusHit33Str": "1",
  "no42NotBonusHit34": 1,
  "no42NotBonusHit34Str": "1",
  "no42NotBonusHit35": 1,
  "no42NotBonusHit35Str": "1",
  "no42NotBonusHit36": 1,
  "no42NotBonusHit36Str": "1"
}
parseResponse({
  "data": {
    "no42Hit1": 132,
    "no42Hit1Str": "132",
    "no42Hit0": 152,
    "no42Hit0Str": "152",
    "no42Hit2": 110,
    "no42Hit2Str": "110",
    "no42Hit3": 91,
    "no42Hit3Str": "91",
    "no42Hit4": 82,
    "no42Hit4Str": "82",
    "no42Hit5": 74,
    "no42Hit5Str": "74",
    "no42Hit6": 65,
    "no42Hit6Str": "65",
    "no42Hit7": 52,
    "no42Hit7Str": "52",
    "no42Hit8": 43,
    "no42Hit8Str": "43",
    "no42Hit9": 38,
    "no42Hit9Str": "38",
    "no42Hit10": 30,
    "no42Hit10Str": "30",
    "no42Hit11": 25,
    "no42Hit11Str": "25",
    "no42Hit12": 23,
    "no42Hit12Str": "23",
    "no42Hit13": 16,
    "no42Hit13Str": "16",
    "no42Hit14": 14,
    "no42Hit14Str": "14",
    "no42Hit15": 13,
    "no42Hit15Str": "13",
    "no42Hit16": 9,
    "no42Hit16Str": "9",
    "no42Hit17": 7,
    "no42Hit17Str": "7",
    "no42Hit18": 6,
    "no42Hit18Str": "6",
    "no42Hit19": 6,
    "no42Hit19Str": "6",
    "no42Hit20": 4,
    "no42Hit20Str": "4",
    "no42Hit21": 3,
    "no42Hit21Str": "3",
    "no42Hit22": 2,
    "no42Hit22Str": "2",
    "no42Hit23": 1,
    "no42Hit23Str": "1",
    "no42NotBonusHit1": 117,
    "no42NotBonusHit1Str": "117",
    "no42NotBonusHit0": 131,
    "no42NotBonusHit0Str": "131",
    "no42NotBonusHit2": 100,
    "no42NotBonusHit2Str": "100",
    "no42NotBonusHit3": 85,
    "no42NotBonusHit3Str": "85",
    "no42NotBonusHit4": 76,
    "no42NotBonusHit4Str": "76",
    "no42NotBonusHit5": 68,
    "no42NotBonusHit5Str": "68",
    "no42NotBonusHit6": 60,
    "no42NotBonusHit6Str": "60",
    "no42NotBonusHit7": 50,
    "no42NotBonusHit7Str": "50",
    "no42NotBonusHit8": 43,
    "no42NotBonusHit8Str": "43",
    "no42NotBonusHit9": 41,
    "no42NotBonusHit9Str": "41",
    "no42NotBonusHit10": 34,
    "no42NotBonusHit10Str": "34",
    "no42NotBonusHit11": 28,
    "no42NotBonusHit11Str": "28",
    "no42NotBonusHit12": 26,
    "no42NotBonusHit12Str": "26",
    "no42NotBonusHit13": 19,
    "no42NotBonusHit13Str": "19",
    "no42NotBonusHit14": 17,
    "no42NotBonusHit14Str": "17",
    "no42NotBonusHit15": 15,
    "no42NotBonusHit15Str": "15",
    "no42NotBonusHit16": 13,
    "no42NotBonusHit16Str": "13",
    "no42NotBonusHit17": 9,
    "no42NotBonusHit17Str": "9",
    "no42NotBonusHit18": 9,
    "no42NotBonusHit18Str": "9",
    "no42NotBonusHit19": 9,
    "no42NotBonusHit19Str": "9",
    "no42NotBonusHit20": 9,
    "no42NotBonusHit20Str": "9",
    "no42NotBonusHit21": 7,
    "no42NotBonusHit21Str": "7",
    "no42NotBonusHit22": 6,
    "no42NotBonusHit22Str": "6",
    "no42NotBonusHit23": 5,
    "no42NotBonusHit23Str": "5",
    "no42NotBonusHit24": 4,
    "no42NotBonusHit24Str": "4",
    "no42NotBonusHit25": 4,
    "no42NotBonusHit25Str": "4",
    "no42NotBonusHit26": 3,
    "no42NotBonusHit26Str": "3",
    "no42NotBonusHit27": 1,
    "no42NotBonusHit27Str": "1",
    "no42NotBonusHit28": 1,
    "no42NotBonusHit28Str": "1",
    "no42NotBonusHit29": 1,
    "no42NotBonusHit29Str": "1",
    "no42NotBonusHit30": 1,
    "no42NotBonusHit30Str": "1",
    "no42NotBonusHit31": 1,
    "no42NotBonusHit31Str": "1",
    "no42NotBonusHit32": 1,
    "no42NotBonusHit32Str": "1",
    "no42NotBonusHit33": 1,
    "no42NotBonusHit33Str": "1",
    "no42NotBonusHit34": 1,
    "no42NotBonusHit34Str": "1",
    "no42NotBonusHit35": 1,
    "no42NotBonusHit35Str": "1",
    "no42NotBonusHit36": 1,
    "no42NotBonusHit36Str": "1"
  }
});
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <no42Hit1>132</no42Hit1>
  <no42Hit1Str>132</no42Hit1Str>
  <no42Hit0>152</no42Hit0>
  <no42Hit0Str>152</no42Hit0Str>
  <no42Hit2>110</no42Hit2>
  <no42Hit2Str>110</no42Hit2Str>
  <no42Hit3>91</no42Hit3>
  <no42Hit3Str>91</no42Hit3Str>
  <no42Hit4>82</no42Hit4>
  <no42Hit4Str>82</no42Hit4Str>
  <no42Hit5>74</no42Hit5>
  <no42Hit5Str>74</no42Hit5Str>
  <no42Hit6>65</no42Hit6>
  <no42Hit6Str>65</no42Hit6Str>
  <no42Hit7>52</no42Hit7>
  <no42Hit7Str>52</no42Hit7Str>
  <no42Hit8>43</no42Hit8>
  <no42Hit8Str>43</no42Hit8Str>
  <no42Hit9>38</no42Hit9>
  <no42Hit9Str>38</no42Hit9Str>
  <no42Hit10>30</no42Hit10>
  <no42Hit10Str>30</no42Hit10Str>
  <no42Hit11>25</no42Hit11>
  <no42Hit11Str>25</no42Hit11Str>
  <no42Hit12>23</no42Hit12>
  <no42Hit12Str>23</no42Hit12Str>
  <no42Hit13>16</no42Hit13>
  <no42Hit13Str>16</no42Hit13Str>
  <no42Hit14>14</no42Hit14>
  <no42Hit14Str>14</no42Hit14Str>
  <no42Hit15>13</no42Hit15>
  <no42Hit15Str>13</no42Hit15Str>
  <no42Hit16>9</no42Hit16>
  <no42Hit16Str>9</no42Hit16Str>
  <no42Hit17>7</no42Hit17>
  <no42Hit17Str>7</no42Hit17Str>
  <no42Hit18>6</no42Hit18>
  <no42Hit18Str>6</no42Hit18Str>
  <no42Hit19>6</no42Hit19>
  <no42Hit19Str>6</no42Hit19Str>
  <no42Hit20>4</no42Hit20>
  <no42Hit20Str>4</no42Hit20Str>
  <no42Hit21>3</no42Hit21>
  <no42Hit21Str>3</no42Hit21Str>
  <no42Hit22>2</no42Hit22>
  <no42Hit22Str>2</no42Hit22Str>
  <no42Hit23>1</no42Hit23>
  <no42Hit23Str>1</no42Hit23Str>
  <no42NotBonusHit1>117</no42NotBonusHit1>
  <no42NotBonusHit1Str>117</no42NotBonusHit1Str>
  <no42NotBonusHit0>131</no42NotBonusHit0>
  <no42NotBonusHit0Str>131</no42NotBonusHit0Str>
  <no42NotBonusHit2>100</no42NotBonusHit2>
  <no42NotBonusHit2Str>100</no42NotBonusHit2Str>
  <no42NotBonusHit3>85</no42NotBonusHit3>
  <no42NotBonusHit3Str>85</no42NotBonusHit3Str>
  <no42NotBonusHit4>76</no42NotBonusHit4>
  <no42NotBonusHit4Str>76</no42NotBonusHit4Str>
  <no42NotBonusHit5>68</no42NotBonusHit5>
  <no42NotBonusHit5Str>68</no42NotBonusHit5Str>
  <no42NotBonusHit6>60</no42NotBonusHit6>
  <no42NotBonusHit6Str>60</no42NotBonusHit6Str>
  <no42NotBonusHit7>50</no42NotBonusHit7>
  <no42NotBonusHit7Str>50</no42NotBonusHit7Str>
  <no42NotBonusHit8>43</no42NotBonusHit8>
  <no42NotBonusHit8Str>43</no42NotBonusHit8Str>
  <no42NotBonusHit9>41</no42NotBonusHit9>
  <no42NotBonusHit9Str>41</no42NotBonusHit9Str>
  <no42NotBonusHit10>34</no42NotBonusHit10>
  <no42NotBonusHit10Str>34</no42NotBonusHit10Str>
  <no42NotBonusHit11>28</no42NotBonusHit11>
  <no42NotBonusHit11Str>28</no42NotBonusHit11Str>
  <no42NotBonusHit12>26</no42NotBonusHit12>
  <no42NotBonusHit12Str>26</no42NotBonusHit12Str>
  <no42NotBonusHit13>19</no42NotBonusHit13>
  <no42NotBonusHit13Str>19</no42NotBonusHit13Str>
  <no42NotBonusHit14>17</no42NotBonusHit14>
  <no42NotBonusHit14Str>17</no42NotBonusHit14Str>
  <no42NotBonusHit15>15</no42NotBonusHit15>
  <no42NotBonusHit15Str>15</no42NotBonusHit15Str>
  <no42NotBonusHit16>13</no42NotBonusHit16>
  <no42NotBonusHit16Str>13</no42NotBonusHit16Str>
  <no42NotBonusHit17>9</no42NotBonusHit17>
  <no42NotBonusHit17Str>9</no42NotBonusHit17Str>
  <no42NotBonusHit18>9</no42NotBonusHit18>
  <no42NotBonusHit18Str>9</no42NotBonusHit18Str>
  <no42NotBonusHit19>9</no42NotBonusHit19>
  <no42NotBonusHit19Str>9</no42NotBonusHit19Str>
  <no42NotBonusHit20>9</no42NotBonusHit20>
  <no42NotBonusHit20Str>9</no42NotBonusHit20Str>
  <no42NotBonusHit21>7</no42NotBonusHit21>
  <no42NotBonusHit21Str>7</no42NotBonusHit21Str>
  <no42NotBonusHit22>6</no42NotBonusHit22>
  <no42NotBonusHit22Str>6</no42NotBonusHit22Str>
  <no42NotBonusHit23>5</no42NotBonusHit23>
  <no42NotBonusHit23Str>5</no42NotBonusHit23Str>
  <no42NotBonusHit24>4</no42NotBonusHit24>
  <no42NotBonusHit24Str>4</no42NotBonusHit24Str>
  <no42NotBonusHit25>4</no42NotBonusHit25>
  <no42NotBonusHit25Str>4</no42NotBonusHit25Str>
  <no42NotBonusHit26>3</no42NotBonusHit26>
  <no42NotBonusHit26Str>3</no42NotBonusHit26Str>
  <no42NotBonusHit27>1</no42NotBonusHit27>
  <no42NotBonusHit27Str>1</no42NotBonusHit27Str>
  <no42NotBonusHit28>1</no42NotBonusHit28>
  <no42NotBonusHit28Str>1</no42NotBonusHit28Str>
  <no42NotBonusHit29>1</no42NotBonusHit29>
  <no42NotBonusHit29Str>1</no42NotBonusHit29Str>
  <no42NotBonusHit30>1</no42NotBonusHit30>
  <no42NotBonusHit30Str>1</no42NotBonusHit30Str>
  <no42NotBonusHit31>1</no42NotBonusHit31>
  <no42NotBonusHit31Str>1</no42NotBonusHit31Str>
  <no42NotBonusHit32>1</no42NotBonusHit32>
  <no42NotBonusHit32Str>1</no42NotBonusHit32Str>
  <no42NotBonusHit33>1</no42NotBonusHit33>
  <no42NotBonusHit33Str>1</no42NotBonusHit33Str>
  <no42NotBonusHit34>1</no42NotBonusHit34>
  <no42NotBonusHit34Str>1</no42NotBonusHit34Str>
  <no42NotBonusHit35>1</no42NotBonusHit35>
  <no42NotBonusHit35Str>1</no42NotBonusHit35Str>
  <no42NotBonusHit36>1</no42NotBonusHit36>
  <no42NotBonusHit36Str>1</no42NotBonusHit36Str>
</response>