https://api.lotto-haru.kr/not-appearing-number/hit/42.json

지원하는 HTTP Method : GET
파라메타 정보
chasu
[숫자][다중] 차수를 설정
chasuStart
[숫자] 시작 차수를 설정 (※ chasuEnd 와 함께 사용시, chasuEnd 보다 같거나 작아야함)
chasuEnd
[숫자] 종료 차수를 설정 (※ chasuStart 와 함께 사용시, chasuStart 보다 같거나 커야함)

선택 1. https://api.lotto-haru.kr/not-appearing-number/hit/42.json
선택 2. https://api.lotto-haru.kr/not-appearing-number/hit/42/{chasu}.json
선택 3. https://api.lotto-haru.kr/not-appearing-number/hit/42/0/{chasuStart}.json
선택 4. https://api.lotto-haru.kr/not-appearing-number/hit/42/0/{chasuStart}/{chasuEnd}.json

{
  "no42Hit1": 139,
  "no42Hit1Str": "139",
  "no42Hit0": 159,
  "no42Hit0Str": "159",
  "no42Hit2": 116,
  "no42Hit2Str": "116",
  "no42Hit3": 96,
  "no42Hit3Str": "96",
  "no42Hit4": 87,
  "no42Hit4Str": "87",
  "no42Hit5": 78,
  "no42Hit5Str": "78",
  "no42Hit6": 68,
  "no42Hit6Str": "68",
  "no42Hit7": 55,
  "no42Hit7Str": "55",
  "no42Hit8": 46,
  "no42Hit8Str": "46",
  "no42Hit9": 40,
  "no42Hit9Str": "40",
  "no42Hit10": 30,
  "no42Hit10Str": "30",
  "no42Hit11": 25,
  "no42Hit11Str": "25",
  "no42Hit12": 23,
  "no42Hit12Str": "23",
  "no42Hit13": 16,
  "no42Hit13Str": "16",
  "no42Hit14": 14,
  "no42Hit14Str": "14",
  "no42Hit15": 13,
  "no42Hit15Str": "13",
  "no42Hit16": 9,
  "no42Hit16Str": "9",
  "no42Hit17": 7,
  "no42Hit17Str": "7",
  "no42Hit18": 6,
  "no42Hit18Str": "6",
  "no42Hit19": 6,
  "no42Hit19Str": "6",
  "no42Hit20": 4,
  "no42Hit20Str": "4",
  "no42Hit21": 3,
  "no42Hit21Str": "3",
  "no42Hit22": 2,
  "no42Hit22Str": "2",
  "no42Hit23": 1,
  "no42Hit23Str": "1",
  "no42NotBonusHit1": 123,
  "no42NotBonusHit1Str": "123",
  "no42NotBonusHit0": 137,
  "no42NotBonusHit0Str": "137",
  "no42NotBonusHit2": 105,
  "no42NotBonusHit2Str": "105",
  "no42NotBonusHit3": 89,
  "no42NotBonusHit3Str": "89",
  "no42NotBonusHit4": 80,
  "no42NotBonusHit4Str": "80",
  "no42NotBonusHit5": 72,
  "no42NotBonusHit5Str": "72",
  "no42NotBonusHit6": 63,
  "no42NotBonusHit6Str": "63",
  "no42NotBonusHit7": 53,
  "no42NotBonusHit7Str": "53",
  "no42NotBonusHit8": 46,
  "no42NotBonusHit8Str": "46",
  "no42NotBonusHit9": 43,
  "no42NotBonusHit9Str": "43",
  "no42NotBonusHit10": 35,
  "no42NotBonusHit10Str": "35",
  "no42NotBonusHit11": 29,
  "no42NotBonusHit11Str": "29",
  "no42NotBonusHit12": 27,
  "no42NotBonusHit12Str": "27",
  "no42NotBonusHit13": 20,
  "no42NotBonusHit13Str": "20",
  "no42NotBonusHit14": 18,
  "no42NotBonusHit14Str": "18",
  "no42NotBonusHit15": 15,
  "no42NotBonusHit15Str": "15",
  "no42NotBonusHit16": 13,
  "no42NotBonusHit16Str": "13",
  "no42NotBonusHit17": 9,
  "no42NotBonusHit17Str": "9",
  "no42NotBonusHit18": 9,
  "no42NotBonusHit18Str": "9",
  "no42NotBonusHit19": 9,
  "no42NotBonusHit19Str": "9",
  "no42NotBonusHit20": 9,
  "no42NotBonusHit20Str": "9",
  "no42NotBonusHit21": 7,
  "no42NotBonusHit21Str": "7",
  "no42NotBonusHit22": 6,
  "no42NotBonusHit22Str": "6",
  "no42NotBonusHit23": 5,
  "no42NotBonusHit23Str": "5",
  "no42NotBonusHit24": 4,
  "no42NotBonusHit24Str": "4",
  "no42NotBonusHit25": 4,
  "no42NotBonusHit25Str": "4",
  "no42NotBonusHit26": 3,
  "no42NotBonusHit26Str": "3",
  "no42NotBonusHit27": 1,
  "no42NotBonusHit27Str": "1",
  "no42NotBonusHit28": 1,
  "no42NotBonusHit28Str": "1",
  "no42NotBonusHit29": 1,
  "no42NotBonusHit29Str": "1",
  "no42NotBonusHit30": 1,
  "no42NotBonusHit30Str": "1",
  "no42NotBonusHit31": 1,
  "no42NotBonusHit31Str": "1",
  "no42NotBonusHit32": 1,
  "no42NotBonusHit32Str": "1",
  "no42NotBonusHit33": 1,
  "no42NotBonusHit33Str": "1",
  "no42NotBonusHit34": 1,
  "no42NotBonusHit34Str": "1",
  "no42NotBonusHit35": 1,
  "no42NotBonusHit35Str": "1",
  "no42NotBonusHit36": 1,
  "no42NotBonusHit36Str": "1"
}
parseResponse({
  "data": {
    "no42Hit1": 139,
    "no42Hit1Str": "139",
    "no42Hit0": 159,
    "no42Hit0Str": "159",
    "no42Hit2": 116,
    "no42Hit2Str": "116",
    "no42Hit3": 96,
    "no42Hit3Str": "96",
    "no42Hit4": 87,
    "no42Hit4Str": "87",
    "no42Hit5": 78,
    "no42Hit5Str": "78",
    "no42Hit6": 68,
    "no42Hit6Str": "68",
    "no42Hit7": 55,
    "no42Hit7Str": "55",
    "no42Hit8": 46,
    "no42Hit8Str": "46",
    "no42Hit9": 40,
    "no42Hit9Str": "40",
    "no42Hit10": 30,
    "no42Hit10Str": "30",
    "no42Hit11": 25,
    "no42Hit11Str": "25",
    "no42Hit12": 23,
    "no42Hit12Str": "23",
    "no42Hit13": 16,
    "no42Hit13Str": "16",
    "no42Hit14": 14,
    "no42Hit14Str": "14",
    "no42Hit15": 13,
    "no42Hit15Str": "13",
    "no42Hit16": 9,
    "no42Hit16Str": "9",
    "no42Hit17": 7,
    "no42Hit17Str": "7",
    "no42Hit18": 6,
    "no42Hit18Str": "6",
    "no42Hit19": 6,
    "no42Hit19Str": "6",
    "no42Hit20": 4,
    "no42Hit20Str": "4",
    "no42Hit21": 3,
    "no42Hit21Str": "3",
    "no42Hit22": 2,
    "no42Hit22Str": "2",
    "no42Hit23": 1,
    "no42Hit23Str": "1",
    "no42NotBonusHit1": 123,
    "no42NotBonusHit1Str": "123",
    "no42NotBonusHit0": 137,
    "no42NotBonusHit0Str": "137",
    "no42NotBonusHit2": 105,
    "no42NotBonusHit2Str": "105",
    "no42NotBonusHit3": 89,
    "no42NotBonusHit3Str": "89",
    "no42NotBonusHit4": 80,
    "no42NotBonusHit4Str": "80",
    "no42NotBonusHit5": 72,
    "no42NotBonusHit5Str": "72",
    "no42NotBonusHit6": 63,
    "no42NotBonusHit6Str": "63",
    "no42NotBonusHit7": 53,
    "no42NotBonusHit7Str": "53",
    "no42NotBonusHit8": 46,
    "no42NotBonusHit8Str": "46",
    "no42NotBonusHit9": 43,
    "no42NotBonusHit9Str": "43",
    "no42NotBonusHit10": 35,
    "no42NotBonusHit10Str": "35",
    "no42NotBonusHit11": 29,
    "no42NotBonusHit11Str": "29",
    "no42NotBonusHit12": 27,
    "no42NotBonusHit12Str": "27",
    "no42NotBonusHit13": 20,
    "no42NotBonusHit13Str": "20",
    "no42NotBonusHit14": 18,
    "no42NotBonusHit14Str": "18",
    "no42NotBonusHit15": 15,
    "no42NotBonusHit15Str": "15",
    "no42NotBonusHit16": 13,
    "no42NotBonusHit16Str": "13",
    "no42NotBonusHit17": 9,
    "no42NotBonusHit17Str": "9",
    "no42NotBonusHit18": 9,
    "no42NotBonusHit18Str": "9",
    "no42NotBonusHit19": 9,
    "no42NotBonusHit19Str": "9",
    "no42NotBonusHit20": 9,
    "no42NotBonusHit20Str": "9",
    "no42NotBonusHit21": 7,
    "no42NotBonusHit21Str": "7",
    "no42NotBonusHit22": 6,
    "no42NotBonusHit22Str": "6",
    "no42NotBonusHit23": 5,
    "no42NotBonusHit23Str": "5",
    "no42NotBonusHit24": 4,
    "no42NotBonusHit24Str": "4",
    "no42NotBonusHit25": 4,
    "no42NotBonusHit25Str": "4",
    "no42NotBonusHit26": 3,
    "no42NotBonusHit26Str": "3",
    "no42NotBonusHit27": 1,
    "no42NotBonusHit27Str": "1",
    "no42NotBonusHit28": 1,
    "no42NotBonusHit28Str": "1",
    "no42NotBonusHit29": 1,
    "no42NotBonusHit29Str": "1",
    "no42NotBonusHit30": 1,
    "no42NotBonusHit30Str": "1",
    "no42NotBonusHit31": 1,
    "no42NotBonusHit31Str": "1",
    "no42NotBonusHit32": 1,
    "no42NotBonusHit32Str": "1",
    "no42NotBonusHit33": 1,
    "no42NotBonusHit33Str": "1",
    "no42NotBonusHit34": 1,
    "no42NotBonusHit34Str": "1",
    "no42NotBonusHit35": 1,
    "no42NotBonusHit35Str": "1",
    "no42NotBonusHit36": 1,
    "no42NotBonusHit36Str": "1"
  }
});
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <no42Hit1>139</no42Hit1>
  <no42Hit1Str>139</no42Hit1Str>
  <no42Hit0>159</no42Hit0>
  <no42Hit0Str>159</no42Hit0Str>
  <no42Hit2>116</no42Hit2>
  <no42Hit2Str>116</no42Hit2Str>
  <no42Hit3>96</no42Hit3>
  <no42Hit3Str>96</no42Hit3Str>
  <no42Hit4>87</no42Hit4>
  <no42Hit4Str>87</no42Hit4Str>
  <no42Hit5>78</no42Hit5>
  <no42Hit5Str>78</no42Hit5Str>
  <no42Hit6>68</no42Hit6>
  <no42Hit6Str>68</no42Hit6Str>
  <no42Hit7>55</no42Hit7>
  <no42Hit7Str>55</no42Hit7Str>
  <no42Hit8>46</no42Hit8>
  <no42Hit8Str>46</no42Hit8Str>
  <no42Hit9>40</no42Hit9>
  <no42Hit9Str>40</no42Hit9Str>
  <no42Hit10>30</no42Hit10>
  <no42Hit10Str>30</no42Hit10Str>
  <no42Hit11>25</no42Hit11>
  <no42Hit11Str>25</no42Hit11Str>
  <no42Hit12>23</no42Hit12>
  <no42Hit12Str>23</no42Hit12Str>
  <no42Hit13>16</no42Hit13>
  <no42Hit13Str>16</no42Hit13Str>
  <no42Hit14>14</no42Hit14>
  <no42Hit14Str>14</no42Hit14Str>
  <no42Hit15>13</no42Hit15>
  <no42Hit15Str>13</no42Hit15Str>
  <no42Hit16>9</no42Hit16>
  <no42Hit16Str>9</no42Hit16Str>
  <no42Hit17>7</no42Hit17>
  <no42Hit17Str>7</no42Hit17Str>
  <no42Hit18>6</no42Hit18>
  <no42Hit18Str>6</no42Hit18Str>
  <no42Hit19>6</no42Hit19>
  <no42Hit19Str>6</no42Hit19Str>
  <no42Hit20>4</no42Hit20>
  <no42Hit20Str>4</no42Hit20Str>
  <no42Hit21>3</no42Hit21>
  <no42Hit21Str>3</no42Hit21Str>
  <no42Hit22>2</no42Hit22>
  <no42Hit22Str>2</no42Hit22Str>
  <no42Hit23>1</no42Hit23>
  <no42Hit23Str>1</no42Hit23Str>
  <no42NotBonusHit1>123</no42NotBonusHit1>
  <no42NotBonusHit1Str>123</no42NotBonusHit1Str>
  <no42NotBonusHit0>137</no42NotBonusHit0>
  <no42NotBonusHit0Str>137</no42NotBonusHit0Str>
  <no42NotBonusHit2>105</no42NotBonusHit2>
  <no42NotBonusHit2Str>105</no42NotBonusHit2Str>
  <no42NotBonusHit3>89</no42NotBonusHit3>
  <no42NotBonusHit3Str>89</no42NotBonusHit3Str>
  <no42NotBonusHit4>80</no42NotBonusHit4>
  <no42NotBonusHit4Str>80</no42NotBonusHit4Str>
  <no42NotBonusHit5>72</no42NotBonusHit5>
  <no42NotBonusHit5Str>72</no42NotBonusHit5Str>
  <no42NotBonusHit6>63</no42NotBonusHit6>
  <no42NotBonusHit6Str>63</no42NotBonusHit6Str>
  <no42NotBonusHit7>53</no42NotBonusHit7>
  <no42NotBonusHit7Str>53</no42NotBonusHit7Str>
  <no42NotBonusHit8>46</no42NotBonusHit8>
  <no42NotBonusHit8Str>46</no42NotBonusHit8Str>
  <no42NotBonusHit9>43</no42NotBonusHit9>
  <no42NotBonusHit9Str>43</no42NotBonusHit9Str>
  <no42NotBonusHit10>35</no42NotBonusHit10>
  <no42NotBonusHit10Str>35</no42NotBonusHit10Str>
  <no42NotBonusHit11>29</no42NotBonusHit11>
  <no42NotBonusHit11Str>29</no42NotBonusHit11Str>
  <no42NotBonusHit12>27</no42NotBonusHit12>
  <no42NotBonusHit12Str>27</no42NotBonusHit12Str>
  <no42NotBonusHit13>20</no42NotBonusHit13>
  <no42NotBonusHit13Str>20</no42NotBonusHit13Str>
  <no42NotBonusHit14>18</no42NotBonusHit14>
  <no42NotBonusHit14Str>18</no42NotBonusHit14Str>
  <no42NotBonusHit15>15</no42NotBonusHit15>
  <no42NotBonusHit15Str>15</no42NotBonusHit15Str>
  <no42NotBonusHit16>13</no42NotBonusHit16>
  <no42NotBonusHit16Str>13</no42NotBonusHit16Str>
  <no42NotBonusHit17>9</no42NotBonusHit17>
  <no42NotBonusHit17Str>9</no42NotBonusHit17Str>
  <no42NotBonusHit18>9</no42NotBonusHit18>
  <no42NotBonusHit18Str>9</no42NotBonusHit18Str>
  <no42NotBonusHit19>9</no42NotBonusHit19>
  <no42NotBonusHit19Str>9</no42NotBonusHit19Str>
  <no42NotBonusHit20>9</no42NotBonusHit20>
  <no42NotBonusHit20Str>9</no42NotBonusHit20Str>
  <no42NotBonusHit21>7</no42NotBonusHit21>
  <no42NotBonusHit21Str>7</no42NotBonusHit21Str>
  <no42NotBonusHit22>6</no42NotBonusHit22>
  <no42NotBonusHit22Str>6</no42NotBonusHit22Str>
  <no42NotBonusHit23>5</no42NotBonusHit23>
  <no42NotBonusHit23Str>5</no42NotBonusHit23Str>
  <no42NotBonusHit24>4</no42NotBonusHit24>
  <no42NotBonusHit24Str>4</no42NotBonusHit24Str>
  <no42NotBonusHit25>4</no42NotBonusHit25>
  <no42NotBonusHit25Str>4</no42NotBonusHit25Str>
  <no42NotBonusHit26>3</no42NotBonusHit26>
  <no42NotBonusHit26Str>3</no42NotBonusHit26Str>
  <no42NotBonusHit27>1</no42NotBonusHit27>
  <no42NotBonusHit27Str>1</no42NotBonusHit27Str>
  <no42NotBonusHit28>1</no42NotBonusHit28>
  <no42NotBonusHit28Str>1</no42NotBonusHit28Str>
  <no42NotBonusHit29>1</no42NotBonusHit29>
  <no42NotBonusHit29Str>1</no42NotBonusHit29Str>
  <no42NotBonusHit30>1</no42NotBonusHit30>
  <no42NotBonusHit30Str>1</no42NotBonusHit30Str>
  <no42NotBonusHit31>1</no42NotBonusHit31>
  <no42NotBonusHit31Str>1</no42NotBonusHit31Str>
  <no42NotBonusHit32>1</no42NotBonusHit32>
  <no42NotBonusHit32Str>1</no42NotBonusHit32Str>
  <no42NotBonusHit33>1</no42NotBonusHit33>
  <no42NotBonusHit33Str>1</no42NotBonusHit33Str>
  <no42NotBonusHit34>1</no42NotBonusHit34>
  <no42NotBonusHit34Str>1</no42NotBonusHit34Str>
  <no42NotBonusHit35>1</no42NotBonusHit35>
  <no42NotBonusHit35Str>1</no42NotBonusHit35Str>
  <no42NotBonusHit36>1</no42NotBonusHit36>
  <no42NotBonusHit36Str>1</no42NotBonusHit36Str>
</response>