https://api.lotto-haru.kr/sum/step.json

지원하는 HTTP Method : GET
파라메타 정보
step
[숫자] 구간 값 설정
chasu
[숫자][다중] 차수를 설정
chasuStart
[숫자] 시작 차수를 설정 (※ chasuEnd 와 함께 사용시, chasuEnd 보다 같거나 작아야함)
chasuEnd
[숫자] 종료 차수를 설정 (※ chasuStart 와 함께 사용시, chasuStart 보다 같거나 커야함)

선택 1. https://api.lotto-haru.kr/sum/step.json
선택 2. https://api.lotto-haru.kr/sum/step/{step}.json
선택 3. https://api.lotto-haru.kr/sum/step/{step}/{chasu}.json
선택 4. https://api.lotto-haru.kr/sum/step/{step}/0/{chasuStart}.json
선택 5. https://api.lotto-haru.kr/sum/step/{step}/0/{chasuStart}/{chasuEnd}.json

※ 최소값 : 21, 최대값 : 255

{
  "from21to40": 0,
  "from21to40Str": "0",
  "from41to60": 4,
  "from41to60Str": "4",
  "from61to80": 27,
  "from61to80Str": "27",
  "from81to100": 83,
  "from81to100Str": "83",
  "from101to120": 159,
  "from101to120Str": "159",
  "from121to140": 248,
  "from121to140Str": "248",
  "from141to160": 204,
  "from141to160Str": "204",
  "from161to180": 162,
  "from161to180Str": "162",
  "from181to200": 67,
  "from181to200Str": "67",
  "from201to220": 17,
  "from201to220Str": "17",
  "from221to240": 2,
  "from221to240Str": "2",
  "from241to260": 0,
  "from241to260Str": "0"
}
parseResponse({
  "data": {
    "from21to40": 0,
    "from21to40Str": "0",
    "from41to60": 4,
    "from41to60Str": "4",
    "from61to80": 27,
    "from61to80Str": "27",
    "from81to100": 83,
    "from81to100Str": "83",
    "from101to120": 159,
    "from101to120Str": "159",
    "from121to140": 248,
    "from121to140Str": "248",
    "from141to160": 204,
    "from141to160Str": "204",
    "from161to180": 162,
    "from161to180Str": "162",
    "from181to200": 67,
    "from181to200Str": "67",
    "from201to220": 17,
    "from201to220Str": "17",
    "from221to240": 2,
    "from221to240Str": "2",
    "from241to260": 0,
    "from241to260Str": "0"
  }
});
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <from21to40>0</from21to40>
  <from21to40Str>0</from21to40Str>
  <from41to60>4</from41to60>
  <from41to60Str>4</from41to60Str>
  <from61to80>27</from61to80>
  <from61to80Str>27</from61to80Str>
  <from81to100>83</from81to100>
  <from81to100Str>83</from81to100Str>
  <from101to120>159</from101to120>
  <from101to120Str>159</from101to120Str>
  <from121to140>248</from121to140>
  <from121to140Str>248</from121to140Str>
  <from141to160>204</from141to160>
  <from141to160Str>204</from141to160Str>
  <from161to180>162</from161to180>
  <from161to180Str>162</from161to180Str>
  <from181to200>67</from181to200>
  <from181to200Str>67</from181to200Str>
  <from201to220>17</from201to220>
  <from201to220Str>17</from201to220Str>
  <from221to240>2</from221to240>
  <from221to240Str>2</from221to240Str>
  <from241to260>0</from241to260>
  <from241to260Str>0</from241to260Str>
</response>