https://api.lotto-haru.kr/sum/step.json

지원하는 HTTP Method : GET
파라메타 정보
step
[숫자] 구간 값 설정
chasu
[숫자][다중] 차수를 설정
chasuStart
[숫자] 시작 차수를 설정 (※ chasuEnd 와 함께 사용시, chasuEnd 보다 같거나 작아야함)
chasuEnd
[숫자] 종료 차수를 설정 (※ chasuStart 와 함께 사용시, chasuStart 보다 같거나 커야함)

선택 1. https://api.lotto-haru.kr/sum/step.json
선택 2. https://api.lotto-haru.kr/sum/step/{step}.json
선택 3. https://api.lotto-haru.kr/sum/step/{step}/{chasu}.json
선택 4. https://api.lotto-haru.kr/sum/step/{step}/0/{chasuStart}.json
선택 5. https://api.lotto-haru.kr/sum/step/{step}/0/{chasuStart}/{chasuEnd}.json

※ 최소값 : 21, 최대값 : 255

{
  "from21to40": 0,
  "from21to40Str": "0",
  "from41to60": 4,
  "from41to60Str": "4",
  "from61to80": 29,
  "from61to80Str": "29",
  "from81to100": 95,
  "from81to100Str": "95",
  "from101to120": 185,
  "from101to120Str": "185",
  "from121to140": 282,
  "from121to140Str": "282",
  "from141to160": 230,
  "from141to160Str": "230",
  "from161to180": 191,
  "from161to180Str": "191",
  "from181to200": 78,
  "from181to200Str": "78",
  "from201to220": 18,
  "from201to220Str": "18",
  "from221to240": 3,
  "from221to240Str": "3",
  "from241to260": 0,
  "from241to260Str": "0"
}
parseResponse({
  "data": {
    "from21to40": 0,
    "from21to40Str": "0",
    "from41to60": 4,
    "from41to60Str": "4",
    "from61to80": 29,
    "from61to80Str": "29",
    "from81to100": 95,
    "from81to100Str": "95",
    "from101to120": 185,
    "from101to120Str": "185",
    "from121to140": 282,
    "from121to140Str": "282",
    "from141to160": 230,
    "from141to160Str": "230",
    "from161to180": 191,
    "from161to180Str": "191",
    "from181to200": 78,
    "from181to200Str": "78",
    "from201to220": 18,
    "from201to220Str": "18",
    "from221to240": 3,
    "from221to240Str": "3",
    "from241to260": 0,
    "from241to260Str": "0"
  }
});
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <from21to40>0</from21to40>
  <from21to40Str>0</from21to40Str>
  <from41to60>4</from41to60>
  <from41to60Str>4</from41to60Str>
  <from61to80>29</from61to80>
  <from61to80Str>29</from61to80Str>
  <from81to100>95</from81to100>
  <from81to100Str>95</from81to100Str>
  <from101to120>185</from101to120>
  <from101to120Str>185</from101to120Str>
  <from121to140>282</from121to140>
  <from121to140Str>282</from121to140Str>
  <from141to160>230</from141to160>
  <from141to160Str>230</from141to160Str>
  <from161to180>191</from161to180>
  <from161to180Str>191</from161to180Str>
  <from181to200>78</from181to200>
  <from181to200Str>78</from181to200Str>
  <from201to220>18</from201to220>
  <from201to220Str>18</from201to220Str>
  <from221to240>3</from221to240>
  <from221to240Str>3</from221to240Str>
  <from241to260>0</from241to260>
  <from241to260Str>0</from241to260Str>
</response>